Japanese

MemberStaff

Professor Kiyoshi Ohishi
Associate Professor Yuki Yokokura
Assistant Professor Tran Phuong Thao
Secretary Chie MatsubaraDoctoral Cource

GD3 Yuto KobayashiMaster Cource

M2 Ito Akito
M2 Kitamura Kazuki
M2 Goto Takatobu
M2 Tatsuda Kenta
M2 Nagao Sora


M1 Hasegawa Junya
M1 Igarashi Satoshi
M1 Kuwata Nagisa
M1 Sosaka Hikaru
M1 Takeuchi YukiBachelor

B4 Akira Hamaguchi
B4 BUI LE DUNG
B4 Kouki Kawaguchi
B4 Kyugo Suyama

Designed by chocoto